CZDE


Oberstleutnant Jindřich Landa


Narozen 24.února 1866 v Mladé Boleslavi, jako syn Johanna Landy, vrchního soudního rady při Nejvyšším soudu v Mladé Boleslavi a Terezie Urbanové, dcery mlynáře z Vince. Po absolvování Vyššího gymnasia v Mladé Boleslavi nastoupil v roce 1881 do Theresiánské Vojenské akademie v Novém Městě u Vídně, kterou absolvoval s výborným prospěchem. Dne 18. srpna 1887 nastoupil přímo z akademie k 13. pluku polních myslivců v hodnosti poručíka do Simionu u Krakowa a 1. listopadu 1890 byl povýšen do hodnosti nadporučíka. V letech 1890 – 1891 absolvoval Vojenskou dělostřeleckou školu v Tarnově s dobrým prospěchem a v letech 1891 – 1893 Válečnou školu ve Vídni. Po jejím absolvování byl přidělen do Generálního štábu. Službu na vlastní žádost nenastoupil kvůli uzavření snatku s Wilhelminou rozenou Thomich von Pravdazov a ve vojenské dráze pokračoval jako kapitán u Feldjägerbataillonu Nr. 13 v Bochnii ( Halič ), kde se mu v roce 1896 narodil syn Oskar. V roce 1897 byl adjutantem pluku ve Vídni. V této době mu bylo uděleno Nejvyšší uznání ministerstva války a Jubilejní pochvala ozbrojené moci, zároven Pochvala za zásluhy jako velitel. U Feldjägerbataillonu Nr. 13 byl kapitánem pro mimořádné služby a účely a zároven velitelem pro výuku nižších důstojníků a kadetů. V roce 1898 ovdověl a syna Oskara vychovávaly jeho sestry v Praze.

• 1902 Komandant 4. Polní kompanie

• 1907 22. pluk v Praze - dustojník zbraní

• Velitel 2. polního pluku

• 1908 Velitel bataillonu 2. kompanie – kapitán 1. třídy

Zvláštní schopnosti: Mapař, kreslič od ruky, šermír, cvičitel, lovec, plavec, klavírista

Místní znalosti: Slezsko, Halič, Kransko, Štýrsko, jihozápadní Čechy, Rakousko, Istrie, Tyrolsko, Čechy a Morava

Jazykové znalosti: Německy, česky, polsky-služebně, rusky jako překladatel, franzouzsky Způsobilý k služebnímu výkonu

Charakteristika: Snaživý, tichý, velmi dobré vlastnosti, inteligentní a distinguovaný Svoji kompanii má výtečně vycvičenu v útokovém boji, jeho instruktáže jsou cílevědomé a výtečné

Ekonomická a administrativní situace kompanie je příkladně vedena

Ve vedení batalionu je zběhlý, mimořádně obezřetný a jistý Povely promyšlené, korektní a pregnantní Jako vedoucí aplikovaných úkolů a válečných her s nižšími důstojníky a kadety umí výtečným způsobem navodit zájem a tím docílí krásných úspěchů

* 1907 ovládá způsob, jak mladé nižší důstojníky a kadety vychovávat k příkladnému způsobu života, k „pořádným“ mužům a vykonávat službu i mimo služební doby, získává důvěru. Má výtečné znalosti človeka, u důstojníku a mužstva dociluje výtečné discipliny – staví „správného muže na správné místo.“

* 1908 výtečně způsobilý k samostatnému velení Na základě svých znalostí, schopností a charakteru patří v průběhu všech let k nečetným mimořádným důstojníkům. Navržen k povýšení. Výkonný, snaživý, ostražitý, velmi šikovný instruktor mimořádných kvalit Slibuje být výtečným velitelem. Delší roky výtečný kapitán. Navržen k upřednostnění.

* 1909 Kapitán - Štabní důstojník aspirant Velitel 2. FJ pro mimořádné účely – zbranový důstojník baterie Kapitán pro mimořádné účely – vede si výtečně specielně při pohovorech s nižšími důstojníky a kadety v terénu velmi produktivním způsobem jako vrchní střelecký mistr.

* 1910 Major –

* 1911 Kompanie – pěší batalion

* 1912 Major – batalion kompanie Fione , Beroun Vojenský služební časopis 3. třída pro důstojníky uveřejněný PVBL 27-1913

Osobní ohodnocení: Velký klid, energický, cílevědomý Mimořádně zpusobilý k výchově a samostatnému vedení trupy jako Štábní důstojník pro střelecké a zbranové záležitosti Výnikající štábní důstojník a výtečný velitel trupy • 1913 Jindřichův Hradec do 5.5. velitel 3. batalionu, do té doby 1. batal. K vedení regimentu výtečně způsobilý Vynikající štábní důstojník, bezpochyby patří k mimorádně způsobilým

Upřednostnit Posudek brigádního generála: Velmi inteligentní a distinguovaný, vedení velmi dobré, převyšující ve všech služebních i denních záležitostech svými vědomostmi všechny ostatní Nejlepší naděje na výtečné výkony – pozorný, přemýšlivý, výtečné způsoby Posudek Truppe-divise Velmi inteligentní, snaživý, spolehlivý, výborné vojenské schopnosti Posudek Corps-velitele Výtečný, příkladný kapitán

Celková zpráva. Jako posluchač akademie byl přidělen do generálního štábu. Na vlastní žádost – uzavření snatku – byl přeložen k trupě a 1897 postoupil na kapitána 2. třídy Manželka Wilhelmine Thomich von Prawdazov Syn Oskar – narozen 14.6.1896 v Bochnii ( Halič ) Jazyky: německy slovem i písmem, česky – jako instruktor velmi úspěšný, polsky služebně dostatečně, franzouzsky, rusky jako překladatel

Je velice inteligentní a distinguovaný, humanitární, všeobecně velice vzdělaný důstojník, který soukromým vzděláváním stále zdokonaluje svůj vývoj ve všech služebních i denních otázkách a s velkou pozorností dociluje úspěchů. Mimořádný zájem má o střelecké umění. Je spolehlivým a výtečným střelcem a svojí trpělivostí a cílevědomostí výborný instruktor. Umí výborným způsobem volit příklady a poučení pro důstojníky i mužstvo a tím lépe pracovat na pozdvižení střeleckých schopností. V průběhu roku uměl v tomto případe mimořádným způsobem zpracovat s mimořádnou šikovností vyzkoušení návrhu služebních instrukcí technických příprav pro všechna střelecká cvičení a tím podpořit se zvláštním zájmem a porozuměním velitele batalionu. Mimoto vedl jako vrchní střelecký mistr s velkými věcnými vědomostmi a schopnostmi v tomto roce poprvé uskutečněný návrh střeleckých úkolů a tím technicky připravil všechny důstojníky garnisony. Přitom i vedle svých povinností jako velitel trupy a střelecký důstojník, jen díky své lásce k věci, svou ohleduplností a jak duchovními, tak morálními vlastnostmi upozornil na svoje krásné vědomosti a schopnosti vedle svých mimořádných vlastností instruovat důstojníky i mužstvo, což už dlouhá léta výtečně provádí. I v mimořádných podmínkách prokázal, což i jeho představení k.u.k. 3.corpskomando písemně s velkým uznáním sepsali – zdá se být oprávněné, že talent a dosavadní praktická služba mimořádně výtečného kapitána H.Landy i ve vyšším použití k výkvětu „ nejvyšší služby“ výtečně a s ohledem na jeho věk a jeho minulou služební dobu ještě dlouhou řadu let bude schopen vykonávat. Proto žádáme o mimoturnajové povýšení k samostatnému velení. Praha, 14.11.1904 1. SV začala v červenci 1914 – nedočkal se jejího dalšího průběhu a nemohl uskutečnit očekávání do něj z nejvyšších míst skládané. Zemřel 23.11.1914 jako podplukovník rakousko-uherské armády v Jindřichově Hradci. Předpokládám že zemřel na srdeční infakt, protože nemohl být knězem zaopatřen. Rakev byla uložena do rodinné hrobky na Starém hřbitove v Mladé Boleslavi 28.11.1914. Heinrich Landa byl zřejmě mimořádný člověk. Soudím tak ze všech dokladů, zápisů a posudků, které mi jsou k disposici z Vojenského archivu ve Vídni. Podle fotografie z doby zřejmě krátce po smrti jeho manželky Wilhelminy vidím velký smutek a hluboké citové pohnutí. Není divu, byl teprve několik let ženatý a syn Oskar se stal ve dvou letech věku sirotkem. Heinrich se podruhé oženil 10 let poté s pražskou Němkou Irenou Melzer, se kterou měl dceru Hildu. Byla 5-letá, když její otec zemřel. Skoro osudové - držitel vojenského záslužného kříže a pamětní medaile 1898, Jindřich Landa zemřel v Jindřichově Hradci. Jen sám Bůh ví, čeho byl v nastalé hrozné válce ušetřen. Sama nemohu vůbec nic dodat. Nikdy jsem se o něm nic nedozvěděla a moje znalosti pramení opravdu jen a jen z archivních dokladů. Snad jen jedna osobní poznámka: jeho pravděpodobné pedagogické schopnosti a jazykové znalosti se dodnes v rodině dědí. Jeho syn Oskar ovládal 6 světových jazyků a jeho pra-pravnuk ovládá ve svých 11 letech angličtinu, franzouzštinu a němčinu slovem i písmem bezchybně. Všichni jeho potomci jsou mu zavázáni díkem a úctyplnou vzpomínkou. Celkem Oberstleutnant Jindřich Landa odsloužil v rakousko-uherské armádě 27 let.

Z podkladů Vojenského archivu ve Vídni přeložila a sepsala Kristina Jurosz-Landová, vnučka, dcera syna Jindřicha Landy, JUDr. Oskara Landyobrázek
Jindřich Landa v hodnosti Hauptmanna na snímku z roku 1900.