VYSLOUŽILCI VÁM PŘEJÍ KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTEČNÍCH DNŮ


Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2012. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo přetransformovat ve fungující občanské sdružení. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik úspěšných akcí a naplánovali jsme další projekty pro rok následující. Také se nám podařilo významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.

MV_______________________________________________________________________________

PÁTRÁNÍ NA VARNSDORFSKÉM HŘBITOVĚ


Dne 19.11.2011 jsme vyrazili na varnsdorfský hřbitov, kde jsme bezúspěšně pátrali po hrobech 35 vojáků, kteří během první světové války zemřeli ve varnsdorfských lazaretech, nebo sem byli k pohřební převezeni. Bohužel se na hřbitově nedochovala kniha evidence hrobů z příslušného období a tak nezbývá, než se s dotazem obrátit na Státní okresní archiv Děčín, zda není uložena tam. Návštěvu hřbitova jsme využili mimo jiné i k návštěvě pomníku padlým v první světové válce, který jsme prozkoumali a pokusili se zachránit texty na torzech čtyř betonových bloků. Porovnáním s dobovými fotografiemi jsme zjistili, že tyto bloky byli do pomníku zakomponovány až dodatečně, po druhé světové válce, kdy byl demolován pomník na hlavní ulici a právě z něj sem byly desky přemístěny. Betonové bloky jsme mechanicky zbavili lišejníku, lehce přetřeli vápnem, čímž se jména a data staly opět čitelnými. Následně jsme pořídili fotodokumentaci pro případnou budoucí rekonstrukci.

MV

_______________________________________________________________________________

PÁTRÁNÍ PO DALŠÍM POMNÍKU NA ŠLUKNOVSKU


Dalších z námi plánovaných akcí, kterou bychom rádi realizovali v roce 2012, je nalezení a oprava pomníku vojenských vysloužilců z Císařského. Tento pomník stával u základní školy v Císařském, která je dnes bohužel srovnána se zemí a pomník pravděpodobně zasypán pod troskami budovy. Tato kulturní památka je jistě velmi zajímavá, zejména z hlediska regionální historie šluknovska. Věříme, že se nám podaří ji nalézt a poté i zrekonstruovat. Vzhledem k tomu, že se podobně zanedbaných, poškozených a zapomenutých památek nalézá na území šluknovského výběžku celá řada, čeká nás v příštím období mnoho práce. Pevně však věříme, že naše úsilí o obnovu kulturního bohatství, které nám zanehali naši předci, bude veřejností pozitivně vnímáno a přispěje k lepšímu poznání historických skutečností.

MV_______________________________________________________________________________

NÁLEZ MIMOŘÁDNÉ HISTORICKÉ HODNOTY


Zcela náhodou jsme narazili na starou pohlednici, znázorňující pomník vojenských vysloužilců z Císařského, který stával u staré školy. Napadlo nás, že bychom mohli zapátrat mezi místními pamětníky, zda si někdo nevzpomene, jaký byl osud tohoto pomníku. Po několika nezdarech, jsme zaznamenali úspěch, když nám bylo sděleno, abychom pátrali ve šluknovském rybníku. Poté, co jsme k rybníku dorazlili, jsme shledali, že se právě napouští po výlovu a tak hladina byla poměrně nízko. Tato skutečnost nám umožnila pohled na téměř nedotčený pomník, který se po desetiletích strávených pod hladinou, stal součástí hráze rybníka. Kámen se nám přesto podařilo vyzvednout a po jeho očištění jsme zjistili, že se jedná o pomník, označující památný dub, vysazený k výročí 60-ti let vlády císaře Františka Josefa I. vojenskými vysloužilci ve Šluknově. Tento dub stával na hrázi rybníka, ze kterého byl pomník vyzdvižen. Bohužel dub z hráze rybníka již dávno zmizel a my jsme se rozhodli nalézt pro památník nové důstojné místo. Jako ideální se jeví lokalita poblíž pomníku obětem Prusko-Rakouských válek, který stojí na Křížovém vrchu. Zde bychom chtěli v příštím roce pomník znovu odhalit a vysadit nový památný dub. V jednání s úřady místní samosprávy a návrhem začlenění pomníku do zmíněné lokality, nám svou nezjištnou pomocí vyšla vstříc ing. Iva Jabůrková, za což jí patří náš dík. K znovuodhalení pomníku povede ještě poměrně dlouhá cesta a je samozřejmostí, že o jednotlivých fázích i samotném odhalení budeme na našich stránkách průběžně informovat.

HD

_______________________________________________________________________________

SEDMÁ SCHŮZE SVAZU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ


Další schůze Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se koná v sobotu 3. prosince 2011, tentokrát v Praze. Sejdeme se v restauraci " U podkovy ", v Milíčově ulici 25, na Žižkově, kde bude schůze zahájena ve 13:00 hod. Tentokrát budeme probírat rekonstrukci nalezeného pomníku, vztyčeného k výročí 60. let vlády císaře Františka Josefa I., který nalezl Vašek Hrabě. Dále se budeme věnovat rekonstrukci vojenské části hřbitova ve Šluknově a také rekonstrukci pomníku padlým vojákům v první světové válce v obci Studánka. Tradičně se nezapomeneme pochlubit přírůstky v našich sbírkách a v diskuzi se budeme věnovat historii. Srdečně zváni jsou všichni členové i sympatizanti Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české.

HD_______________________________________________________________________________

ZAPOMENUTÉ HROBY


Další cíl, který si vojenští vysloužilci vytkli, je obnova zchátralých hrobů na místním hřbitově ve Šluknově, kde byli pohřbeni povětšinou vojáci, kteří zemřeli v místní nemocnici. Prozatím shromažďujeme dokumentaci potřebnou k zajištění rekonstrukce křížů, podle jmen vojáků a místa jejich posledního odpočinku. Jelikož jsou na hřbitově pochováni i vojáci z jiných končin naší vlasti, rádi bychom, kdyby se nám alespoň u některých vojáků podařila dohledat jejich domovská obec. Toto však nebude jednoduchý úkol, neboť od doby, kdy zde byli pohřbeni uplynulo skoro 100 let. Přesto tuto výzvu neodmítneme a pustíme se do práce. O pokračování rekonstrukce a úspěších v pátrání, budeme na našich stránkách průběžně informovat.

MV_______________________________________________________________________________

VÝPRAVA VYSLOUŽILCŮ ZA POMNÍKEM VE ŠLUKNOVĚ


Členové Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české dne 16. října 2011, využili odpoledne k výpravě za pomníčkem, který se měl dle pamětníků, nacházet u bývalé výletní hospody nad Šluknovem. Václav Hrabě získal zprostředkovanou informaci, že by mělo jít o pomníček, který nechali postavit padlému vojáku jeho kamarádi, právě u jeho oblíbené hospody, kam rád chodíval na pivo. Poblíž základů dnes již zbořené hospody jsme skutečně nalezli kámen nesoucí stopy opracování. Po otočení kamene, jsme zjistili , že nese nápis s letopočtem a iniciály dotyčného. Doslova příslovečně " společnými silami " jsme kámen usadili do původní pozice čelem k nedaleké cestě. Po letech tak získal pomníček zpět svou důstojnost a bude sloužit původnímu účelu. Cestou zpět jsme vyhledali na šluknovském památníku jméno vojáka, jehož iniciály jsou vytesány do kamene, jmenoval se Rudolf Richter a narodil se 19.4.1874 v říjnu 1915 byl prohlášen za nezvěstného na ruské frontě.

MV

_______________________________________________________________________________

ŠESTÁ SCHŮZE SVAZU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ


Další schůze Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se koná v sobotu 22. srpna 2011, tentokrát opět v osvědčené a nám dobře známé restauraci "U Hymrů" v Mladé Boleslavi. Začínáme tentokrát netradičně až v 17:00 hod. a na schůzi se budeme věnovat zejména mimořádnému nálezu, který se podařil našim dvěma kamarádům. Dále probereme stav výroby nových uniforem i klobouků a dalších doplňků výstroje. seznámíme se s novými stanovami, které připravil představený Svazu Jindra Lipecký a následně se budeme věnovat plánování harmonogramu akcí, jichž se zúčastníme v následujícím období. Dále budeme projednávat výrobu dekorací, které plánujeme vydat k prvnímu výročí založení svazu. Při volné diskuzi probereme historii Rakousko-uherské monarchie i vojenství a také samozřejmě předvedeme své nové přírůstky ve svých sbírkách. Srdečně zváni jsou všichni členové i sympatizanti Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, tak jako vždy.

HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCi UPRAVILI POMNÍK V NOVÉM HRABĚCÍ


Členové Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české dne 5. srpna 2011 provedli rekonstrukci a úpravu okolního terénu pomníku padlým vojákům v první světové válce. Povolení vyjednal s úřady místní samosprávy Milan Vašíček, který také zajistil nářadí a materiál pro vlastní práce. Během úprav byl přemístěn kámen, který byl pravděpodobně během druhé světové války necitlivě usazen před ústřední kámen. Tento byl nově zasazen do původního půlkruhového sestavení kamenů. Všechny kameny byly očištěny od mechu a nečistot. Dále byly odstraněny náletové dřeviny, upraven živý plot a vybudován chodníček od schodiště, až k centrálnímu kameni pomníku. Na závěr byla pořízena fotodokumentace a symbolicky zapálena svíčka. V následujícím období plánujeme pomník doplnit o informační tabulku.

HD

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11