PÁTÁ SCHŮZE SVAZU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ


Další schůze Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se koná ve čtvrtek 4. srpna 2011, tentokrát v severočeském Vilémově. Útočištěm se nám stane hostinec " Mlsná koza ", kde bude schůze zahájena ve 14:30 hod. Na schůzi se budeme opět věnovat stavu výroby nových uniforem i klobouků, a také dalších doplňků. Probereme nové stanovy a transformaci Svazu na občanské sdružení. Následně se budeme věnovat plánování harmonogramu prací na rekonstrukci pomníku padlým vojákům v první světové válce v Novém Hraběcí. Již tradičně při volné diskuzi probereme historii Rakousko-uherské monarchie i vojenství a také samozřejmě předvedeme své nové přírůstky ve svých sbírkách. Srdečně zváni jsou všichni členové i sympatizanti Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české.

HD_______________________________________________________________________________

Pohřeb Otty von Habsburg ve Vídni


Dne 16. července 2011 proběhl ve Vídni pohřeb Otty von Habsburg, slavnostního pohřbu se účastnily tisíce pozvaných hostů. Ačkoli oficiálně nešlo o státní pohřeb, účastnili se ho vedle špiček rakouské politiky i tři vládnoucí monarchové, dva bývalí vládci a řada šlechticů i zahraničních politiků. Krátce před pátou hodinou vyšel smuteční průvod. Za pohřebním vozem, na němž je naložena rakev s ostatky Otty Habsburského, šla podle zásad protokolu rodina, pak aristokracie a poté politici. Smuteční průvod za rakví vedl městem po okružní třídě kolem císařského zámku Hofburg zpět do centra ke Kapucínské kryptě. Tam proběhl rituál "klepání na dveře", při němž jsou pozůstatky zesnulého vpuštěny dovnitř až poté, co se pozůstalí za něj zřeknou všech titulů a vyznamenání a označí zesnulého za pouhého "smrtelného hříšníka". Krátce před půl sedmou večer spočinula rakev Otty Habsburského v kryptě vedle rakve jeho manželky Reginy, která zemřela před rokem. Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české na pohřbu zastupoval Jirka Šubrt, který se osobně vydal na poslední rozloučení s Ottou von Habsburg.

HD

_______________________________________________________________________________

Zemřel syn posledního rakouského císaře Otto von Habsburg


Ve věku 98 let zemřel dne 4. července 2011 v bavorském Pöckingu na jihu Německa nejstarší syn posledního rakouského císaře Otto von Habsburg. Otto von Habsburg se narodil v roce 1912 ještě jako syn arcivévody Karla, který se v roce 1916 stal rakouským císařem. O dva roky později byli Habsburkové zbaveni trůnu a odešli do emigrace. Tam Otto vystudoval, věnoval se odporu proti nacismu a proti připojení Rakouska k německé říši. Po válce se z USA vrátil do Evropy a spolu s Robertem Coudenhovem-Kalergim se v rámci Panevropské unie věnoval snaze o sjednocení kontinentu jako silné nadnárodní formace. S manželkou kněžnou Reginou von Sachsen-Meiningen měli sedm dětí. Usadil se v Pöckingu u Starnberského jezera a politicky působil v rámci Křesťanskosociální unie (CSU).

HD_______________________________________________________________________________

ČTVRTÁ SCHŮZE SVAZU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ


Tato schůze byla svolána na 18.6.2011 a bude se konat opět v naší domovské a ověřené restauraci " U Hymrů " v Mladé Boleslavi, kde se konala většina dosavadních schůzí. Oficiální začátek schůze byl již tradičně stanoven na 11:00 hodin. Na schůzi se budeme věnovat referencím o stavu výroby nových uniforem i klobouků, a také vybereme výrobce pro zhotovení výstrojních doplňků. Určitě se nezapomeneme pochlubit novými přírůstky v našich sbírkách a také podebatujeme o historii První světové války a období r-u monarchie obecně. Srdečně zváni jsou všichni členové i sympatizanti Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české.

HD
_______________________________________________________________________________

KORESPONDENCE S JEHO CÍSAŘSKOU A KRÁLOVSKOU VÝSOSTÍ Dr. OTTOU VON HABSBURG


Dne 13.3.2011 zaslal zástupce představeného Svazu, pan Jindřich Lipecký informativní dopis JCKV Dr. Ottovi von Habsburg o založení Svazu vojenských vysloužilců zemí Koruny české. V odpovědi, kterou Svaz obdržel dne 18.4.2011, nám Dr. Otta von Habsburg, prostřednictvím své tiskové mluvčí, paní Evy Demmerle sděluje srdečné pozdravy a přání mnoha úspěchů v následující činnosti Svazu. Dále je v dopise obsaženo pozvání na letošní akci konanou dne 30.4.2011 v Brandýse nad Labem " Audience u císaře Karla I. " Vstřícné odpovědi i pozvání si velmi ceníme a jsme jí potěšeni, zároveň doufáme, že vzniklá spolupráce bude v přátelském duchu pokračovat i v dalším období.

HD
_______________________________________________________________________________

TŘETÍ SCHŮZE SVAZU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ


Tato schůze byla svolána na 30.4.2011 a bude se konat v rámci akce "Audience u císaře Karla I." v Brandýse nad Labem. Tentokrát opustíme svoji domovskou a osvědčenou restauraci " U Hymrů " , kde se konaly naše všechny dosavadní schůze a sejdeme se v restauraci " Saloon " v Brandýse nad Labem. Oficiální začátek schůze je stanoven na 15:30 hod., ale je možné že se ještě čas zahájení posune, vzhledem k bojové ukázce, která by měla probíhat souběžně. Srdečně zváni jsou všichni členové i sympatizanti Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české.

HD

_______________________________________________________________________________

DRUHÁ SCHŮZE SVAZU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ

Tato schůze byla svolána na 12.3.2011 opět do restaurace U Hymrů v Mladé Boleslavi. V úvodu byla podána zpráva o činnosti výboru v uplynulém období. Jindřich Lipecký pátral v Okresním archivu Rakovník, po historických faktech, týkajících se výzbroje a výstroje vysloužilců. Osobně také konzultoval problematiku historie vojenských vysloužilců, s naším předním vojenským historikem PhDr. Ladislavem Čepičkou. Hynek Domalíp podal zprávu o čerpání finančních prostředků Svazu, a následně bylo jednomyslně rozhodnuto vybrat další finanční příspěvek od každého člena Svazu ve výši 300,- Kč. Po diskusi bylo většinou členů odsouhlaseno a schváleno doplnění a úprava stanov, včetně výzbrojního a výstrojního řádu. V průběhu schůze rezignoval na funkci představeného i na členství ve Svazu Pavel Nejedlo. Jak později uvedl - pro své zásadní názorové rozdíly oproti většině členů Svazu. Rezignaci na funkci velícího i členství ve Svazu následně oznámil i Milan Cerman - z důvodů svého velkého pracovního i časového vytížení. Jejich rezignace byla ostatními členy přijata a bylo jim vyjádřeno poděkování za dosavadní práci ve Svazu. Vedením Svazu byl následně prozatímně pověřen Jindřich Lipecký, stávající zástupce představeného. Svaz obdržel sponzorský dar od provozovatele Prvního internetového muzea Franze Josefa I., Wilhelma II. a I. světové války. Dále bylo rozhodnuto, že nejbližší následující akcí Svazu bude účast na "Audienci u císaře Karla I." v Brandýse nad Labem, konanou dne 30.4.2011. Tato akce bude spojena s další schůzí Svazu. Prostory pro její konání zajistí zapisovatel Svazu Hynek Domalíp. Předpokládaným programem schůze bude, mimo jiné, výběr dodavatele výstroje, výzbroje a doplňků. Praporečník Jiří Šubrt bude informovat o průběhu jednání o zhotovení praporu Svazu. Také již snad budeme znát odpověď JCKV Dr.Otto von Habsburga, který byl informován dopisem o založení Svazu vojenských vysloužilců zemí Koruny české.

JIL

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI NA 1. C.K. BÁLE V TEREZÍNĚ

Dne 14.2.2011 jsme byli pozváni na výše 1. c.k. bál, který se konal v důstojnickém kasinu pevnostního města Terezín. Pořadatelem byli Město Terezín, ve spolupráci s pěším plukem č. 42, ostrostřeleckým spolkem Radecký z Prahy a dalšími. Patronát nad akcí měl Dr. Florián Haug, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze. Bálu se zúčastnili se svými jednotkami také naši členové podplukovník Milan Cerman, kaprál Miloš Macek a poručík Jindřich Lipecký. Kromě pěkného programu i zábavy zde šlo hlavně i o setkání kamarádů ze spřátelených c.k.vojenskohistorických a ostrostřeleckých sborů. Pro mne osobně byl velký přínos seznámení se s baronem Romanem Gamothou z Vídně, jehož dědeček byl také členem spolku vojenských vysloužilců, jak jsem se mimo jiné dozvěděl, přímo od barona Gamothy. Domluvili jsme se na vzájemné návštěvě i další spolupráci. Děkujeme moc pořadatelům za krásné zážitky a výborně zorganizovanou akci. Budeme se těšit i na 2. c.k. bál, kterého se již zúčastníme v našich nově pořízených uniformách c.k. vojenských vysloužilců.

JIL
_______________________________________________________________________________

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

Po více než devadesáti letech, které uplynuly od zrušení původních spolků vojenských vysloužilců, byla na 5.2.2011 naplánována ustavující schůze nově zakládaného Klubu přátel vojenské historie, který si zvolil historický název “Svaz c. k.vojenských vysloužilců zemí Koruny české”. Schůze se uskutečnila v prostorách restaurace "U Hymrů" v Mladé Boleslavi, jejíž majitel je sám dlouholetým členem KVH a velkým podporovatelem našeho záměru. Během ustavující schůze byly projednány stanovy svazu a interní předpisy, rozhodnuto o členství zájemců a podepsána přísaha. Po tomto aktu byly všem zakládajícím členům vydány pamětní listiny na založení spolku a projednány další organizační záležitosti. Bylo rozhodnuto o vnitřní struktuře spolku, symbolech, výstrojních předpisech, výzbroji a byli zvoleni funkcionáři svazu.

Zvolení funkcionáři Svazu:

Představený - pan Pavel Nejedlo
Zástupce představeného - Mgr. Jindřich Lipecký
Zapisovatel - pan Hynek Domalíp
Praporečník - pan Jiří Šubrt
Velící - pan Milan Cerman
Zástupce velícího - pan Vojtěch Penc
Revident - pan Miloš Macek

Dále následovala volná diskuze o historii vojenských vysloužileckých spolků i o historii vojenství obecně. Cílem tohto setkání bylo oživit tradici této nejpočetnější a nejmasovější společenské organizace konce 19. a začátku 20 století na území Čech, Moravy a Slezka. Je příznačné, že tyto spolky existovaly ve všech obcích a městech a jejich členové ve svých typických uniformách a s prapory byli nezbytnou součástí veškerých událostí společenského života. Chceme tutu tradici alespoň z části obnovit a zda se nám to podaří, ukáže až čas.......

JIL

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11